thanh lý ghế giám đốc nhập đài loan mã 03

3,500,000